Thiết bị nghiên cứu, đánh giá sự chuyển động và trao đổi chất của động vật trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm thuốc.

024 6325 9352