Thiết bị nghiên cứu thử nghiệm trên động vật

Thiết bị nghiên cứu, đánh giá sự chuyển động và trao đổi chất của động vật trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm thuốc.

024 6325 9352